Přítluky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obec

Obec Přítluky

Přítluky - Nové Mlýny

Obec Přítluky a místní část Nové Mlýny leží v nadmořské výšce 165 metrů nad mořem, na skvěle položeném místě v jižní části Jihomoravského kraje.

Na úpatí Přítlucké hory, v nejcennějším zbytku nivy Národní přírodní rezervace - Křivé jezero - rozprostírající se na 119 hektarech. Představuje typickou ukázku biotopů lužních lesů jižní Moravy a je významným hnízdištěm pro mnoho druhů ptáků. Na pravém břehu řeky Dyje pravidelně ve vrbách hnízdí husy velké, luňák hnědý a také orel mořský. Přímo zde také hnízdí lesní kolonie čápů bílých, černých, kolonie kormoránů velkých atd. Rezervace je také součástí mezinárodně významného mokřadu - Mokřady dolního Podyjí. Z nejrozmanitější flory v celé ČR jsou typické druhy pro nivy bledule letní, pryšec bahenní, kosatec nízký či šišák hrálolistý. Na jižných svazích se zachovaly teplomilné stepní vegetace. Z živočichů pak jedinečný a hojně se vyskytující střevlík.

Na tomto katastru jsou také doloženy pravěké kultury pozdní doby kamenné, doby bronzové a železné. V jižní části katastru obce se rozkládá sídliště kultury velatické a sídliště z období římského.

U slepého ramene Dyje byla prozkoumána za vedení prof. J. Poulíka staroslovanská mohylová žárová pohřebiště s keramikou pražského typu z 5. - 7. stol. n. l. Bylo odkryto na 100 mohyl o více jak 400 hrobech a k němu příslušející sídliště.

Na samém sklonku 16. století obec Přítluky získali Lichtenštejnové. Rudolf II. roku 1588 obec zastavil a v roce 1599 prodal Přítluky bratrům Karlu a Gundakarovi z Lichtenštejna. Ti ji roku 1617 připojili ke svému lednickému panství a od té doby byly Přítluky i Nové Mlýny jeho součástí.

Nové Mlýny

V roce 1960 došlo k připojení této sousední obce, která se stala místní částí Přítluk.

V době náboženské tolerance v 16. století se rozmohlo protestanství a usadili se tu i novokřtěnci. Z historie víme, že v místech starého mlýna, který příslušel k Děvičkám na levém břehu řeky Dyje, dovolili majitelé lednického panství roku 1558 novokřtěncům, aby si zde postavili nový mlýn a založili svou osadu, v níž by mohli realizovat život podle svých náboženských představ. Vznikla tak dnešní ves Nové Mlýny. Novokřtěnci vynikali pracovitostí, především svými řemesly, jako mlynáři dle listiny z roku 1585, barvíři, ševci, keramici, lazebníci a oděvníci z roku 1604, ale také hodináři, zvonolijci a felčaři. Jejich bohatství bylo často cílem loupeživých hord. Roku 1622 byli pak, jako nekatolíci, vypovězeni do Uher. Tato nejvýznamnější lokalita na Moravě je dodnes navštěvována novokřtěnci, potomky z celého světa, především z Anglie a Ameriky.

Díky odborné záchraně - transferu, byly z budoucího dna jezer přeneseny vzácné druhy rostlin a živočichů na blízká místa, aby pak mohlo v roce 1975 - 1989 vzniknout významné dílo Novomlýnské nádrže. Dnes plní významnou funkci protipovodňové ochrany, turismu, rekreace a rybářství. Význam vodního hospodářství sahá pak daleko za region jižní Moravy.

Není nic poutavějšího - když ve třpytu, někdy i varovných jarních vod, spatříte kvést stovky překrásných květů a uslyšíte magický křik divokých husí, které dávají povel k uhnízdění, aby se pak na podzim, na jeden povel tisíce ptáků zdvihlo a tento Bohem požehnaný kraj na krátký čas opustilo.

Autor textu: Jaroslav Petr